ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง CD8 T cell immunity during tuberculosis เมื่อวันจันทร์ ที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook