ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ โดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ จัดโครงการ การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้

          คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ แก่โรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้โครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้” ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย ซึ่งผู้บริหารและตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเป้าหมายทั้ง 10 แห่งได้เข้าร่วมพิธีรับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาและรับฟังแนวทางการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมี ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวต้อนรับ และเปิดงาน
 
          โครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้”เป็นโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย” รับผิดชอบดำเนินโครงการโดย กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาอุบลราชธานี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภาพร เมืองจันทร์ เป็นหัวหน้าโครงการได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย” และโครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย คือ

กิจกรรมย่อยที่ 1
การเพิ่มศักยภาพครูอนามัย/ครูพยาบาลเพื่อการดูแลสุขภาพเด็กวัยเรียนแบบองค์รวม


กิจกรรมย่อยที่ 2
การขยายเครือข่ายการใช้งานและติดตามความสำเร็จการใช้โปรแกรมติดตามสุขภาวะเด็กวัยเรียนและพฤติกรรมสุขภาพ สำหรับครูอนามัย/ครูพยาบาลโรงเรียน

 

โดยโรงเรียนเป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง ที่เข้าร่วมการรับมอบครุภัณฑ์ทางการศึกษาและสื่อสร้างเสริมสุขภาพ ในครั้งนี้ ได้แก่

1. โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่
2. โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา
3. โรงเรียนบ้านป่าโมง
4. โรงเรียนบ้านโพธิ์
5. โรงเรียนบ้านโนนคูณ
6. โรงเรียนบ้านหินลาดแสนตอ
7. โรงเรียนบ้านหนองเชือก
8. โรงเรียนบ้านนาดู่
9. โรงเรียนบ้านท่าช้าง (เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์ 2)
10. โรงเรียนบ้านนาโพธิ์วิทยา

 

          นอกจากนี้ อาจารย์ณรงค์ชัย จักษุพา กรรมการฝ่ายเอกสารและประเมินผลโครงการได้แนะนำการเก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์จากการใช้สื่อการ์ตูนแอนิเมชันเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพในเด็กวัยเรียนแก่ตัวแทนคณะครูจากโรงเรียนเป้าหมาย และลำดับสุดท้าย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวดี ปรีเปรม ประธานกรรมการฝ่ายวิชาการ และประธานกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการจัดอบรมออนไลน์ ได้แนะนำการเข้าใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ PHARMOOC@UBU ที่คณะเภสัชศาสตร์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการจัดอบรม โดยคณาจารย์กลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ได้ร่วมพัฒนาสื่อวีดีทัศน์เพื่อใช้ในการอบรมออนไลน์ จำนวน 2 ชุดความรู้ สำหรับคุณครูผู้สอนเด็กอายุ 6-12 ปี และ 12-18 ปี ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนมากกว่า 400 คน และกำหนดระยะเวลาในการอบรมตลอดช่วงเดือนสิงหาคม 2563

Share on Facebook