ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2563 กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ คณะเภสัชศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2563 เรื่องการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองศรีไค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงานในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อให้ประชากรวัยทำงานเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 

Share on Facebook