ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะทำงานเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การบริหารจัดการภายในห้องปฏิบัติการ เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

Share on Facebook