ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และการเสริมสร้างทักษะแก่ อสม.

การสร้างเสริมสุขภาพในโรงเรียนเครือข่าย ม.ทราย และการเสริมสร้างทักษะแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

วันที่ 7 กุมภาพันธ์  2555  โรงเรียนบ้านดอนกลาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

Share on Facebook