ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ITAP เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชาสัมพันธ์การขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs แก่คณาจารย์และนักวิจัย ณ คณะเภสัชศาสตร์

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ ให้การต้อนรับผู้จัดการและคณะทำงาน ITAP (โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม) เครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประชาสัมพันธ์การขอทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ณ ห้องประชุม 403 ชั้น 4 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีอาจารย์ และ นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Share on Facebook