ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ

 

นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ เนื่องในโอกาสจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับภาระด้านกฎหมาย ของสำนักงานกฎหมายและนิติการ เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

Share on Facebook