ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัยกับโรงพยาบาล BNH

เมื่อวันที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการให้การต้อนรับทีมผู้บริหารโรงพยาบาลบีเอ็นเอช เพื่อร่วมประชุมหารือความร่วมมือด้านงานวิจัย ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

Share on Facebook