ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563

ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 โดยมี คณะกรรมการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook