ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


   กิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทางวิชาการให้แก่นักศึกษา นำโดย ผศ.ทวนธน บุญลือ  ผศ.ดร.สมหวัง จรรยาขันติกุล  ผศ.ดร.สุรีวัลย์ ดวงจิตต์ และอาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 

Share on Facebook