ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครื่องข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.บัญชา ยิ่งงาม เข้ารับรางวัลนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ ผศ.ดร.พรทิพย์ ไววุฒิ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 14 ในระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2563 ณ สำนักคอมพิวเตอร์และเครื่องข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook