ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน (ครั้งที่ 2)

กลุ่มวิชาเภสัชกรรมปฏิบัติจัดกิจกรรมโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเรื้อรังในประชากรวัยทำงาน (ครั้งที่ 2) ในระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2563 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชากรวัยทำงานเห็นความสำคัญของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเรื้อรัง เพื่อลดอัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการคัดกรองโรคเรื้อรัง เช่น การวัดน้ำตาลในเลือด วัดความดัน และให้คำแนะนำเรื่องสุขภาพสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สนใจ โดย คณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook