ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุม The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับชาติ ในงานประชุม The 4th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2012 ระหว่างวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจำนวน 61คน

Share on Facebook