ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดีและมอบเงินทุนการศึกษา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์  รศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและปฏิบัติการ  ผศ.ดร.อุษณา พัวเพิ่มพูลศิริ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาเรียนดี และมอบเงินทุนการศึกษา โดยมีรางวัล 3 รางวัล

1.รางวัลเพรชน้ำหนึ่ง 2.รางวัลขวัญใจคณบดี 3.รางวัลเงินทุนการศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook