ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาและคณบดีพบนักศึกษา (Dean forum)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา และคณบดีพบนักศึกษา (Dean forum)  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook