ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสร์ ม.อุบลฯ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ

วันที่ 14 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การจัดการระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และหาแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณและหนังสือราชการเพื่อให้เกิดความถูกต้องและลดความผิดพลาดในการจัดการเอกสารราชการ โดยได้รับเกียรติ นางสาวเบญจภัค มิ่งขวัญ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานเลขานุการ เป็นผู้ร่วมให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

Share on Facebook