ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา

วันที่ 15 กันยายน 2563 คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาและสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวิเคราะห์ รายงานผลและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ 

sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop Share on Facebook