ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมงานบริการวิชาการ (ระบบPHARMOOC)

    ด้วยกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้ดำเนินการพัฒนาเว็บไซต์ระบบห้องเรียนออนไลน์ (PHAR MOOC) เพื่อใช้ในการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การเสริมสร้างสุขภาพเด็กวัยเรียนนอกเขตชุมชนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการจัดอบรมในรูปแบบออนไลน์สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ นั้น
 
    บัดนี้ โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และกลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ ได้เล็งเห็นว่าระบบดังกล่าวสามารถพัฒนาต่อยอดในส่วนของงานบริการวิชาการ งานวิชาการ หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องคณะเภสัชศาสตร์ และงานสารสนเทศ จึงได้ขอมอบระบบPHAR MOOC แก่คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้รับมอบระบบ PHAR MOOC จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาพร เมืองจันทร์ หัวหน้าโครงการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวดี ปรีเปรม หัวหน้ากลุ่มวิชาชีวเภสัชศาสตร์ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป
Share on Facebook