ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติการจังหวัดอุบลราชธานี และกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมหารือการจัดทำโครงการเพื่อเสนอบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook