ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  UBU-KM Fair 2020 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม UBU KM Fair 2020 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ Show & Share  ผลงานการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดีของคณะ วิทยาลัย สำนัก โดยจัดให้มีการนำเสนอผลการพัฒนางาน /แนวปฏิบัติที่ดี และการมอบรางวัลให้กับผลงานที่มีความโดดเด่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำไปพัฒนางานได้     ซึ่งในกิจกรรรมดังกล่าวได้จัดให้มีเวทีเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์ Talk to Dean  เส้นทางสู่ EdPEx 200 โดยคณบดีบีคณะเภสัชศาสตร์และคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และเวทีการนำเสนอผลงานการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร โดยคณะเภสัชศาสตร์ ได้ส่งผลงานบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 4 ผลงานได้แก่

1.ความสำเร็จของการพัฒนางานด้านเทคนิควิเคราะห์ทางกายภาพและเคมี สำหรับทดสอบน้ำดื่ม น้ำแข็ง ตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017  โดยนางแวว ถนอมวงศ์

2.ระบบการแจ้งซ่อมวัสดุ/รุภัณฑ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ด   โดยสายสมัย กิ่งคำ และนายอิสราวุธ สายมาศ

3.ระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 โดยนายสิทธิงพศ์ ยิ่งยง และนายนรเศรษฐ์ ทองคำ

4.การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันสำปะหลังและมันเทศเพื่อชักนำการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  โดยนางกรชนก แก่นคำ

 

จากจำนวนผลงานทั้งสิ้น 18 ผลงาน ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ ได้รับรางวัลจำนวน 2 ผลงาน ได้แก่

1.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ผลงานระบบบันทึกและติดตามงานผลิตเอกสาร เวอร์ชั่น 2 โดยนายสิทธิงพศ์ ยิ่งยง และนายนรเศรษฐ์ ทองคำ  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ผลงานเรื่อง การพัฒนาสูตรอาหารเลี้ยงเชื้อราจากมันสำปะหลังและมันเทศเพื่อชักนำการสร้างเส้นใยของ Penicillium sp. ในห้องปฏิบัติการจุลชีวเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  โดยนางกรชนก แก่นคำ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท พร้อมโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ

Share on Facebook