ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนจัดประชุมวิชาการ เรื่อง การบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อสร้างเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ

      คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับมูลนิธิเภสัชกรรมชุมชนกำหนดจัดประชุมวิชาการ Primary Care and Community Pharmacy (PCCP) 2020 เรื่องการบริบาลทางเภสัชกรรมชุมชนในผู้ป่วยกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพื่อสร้างเครือข่ายร้านยาพาเลิกบุหรี่และสร้างเสริมสุขภาพ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 และ 18 ตุลาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจได้ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย โรคเรื้อรัง และได้ตระหนักถึงงานสร้างเสริมสุขภาพที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการใช้ยาในโรคเรื้อรัง อีกทั้ง เพื่อเสริมองค์ความรู้ของการบริบาลเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิในชุมชน และเพื่อให้ทราบแนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังตามหลักฐานทางวิชาการ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของเภสัชกรชุมชนในระดับ ปฐมภูมิ ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม โดยมีเภสัชกรเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวจำนวน 59 ราย

Share on Facebook