ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  รับฟังการนำเสนอการใช้หุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ จากบริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด

    เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 กองแผนงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอการใช้หุ่นจำลองเพื่อการเรียนการสอนทางการแพทย์ จาก บริษัทโฟร์ดี อี.เอ็ม จำกัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนสำหรับจัดทำโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการร่วมกันในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายใต้งบประมาณแผ่นดินประจำปี sex shop 2565 ต่อไป

Share on Facebook