ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการบันทึกเกรดโดยใช้ระบบ REG

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม KM การบันทึกเกรด โดยใช้ระบบ REG เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ sex shop คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook