ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

พิธีกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์  2555

ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook