ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ตามแนวทางของ Outcomes-based education ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดอบรม เรื่อง "การจัดทำหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต ตามแนวทางของ Outcomes-based education" เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30-12.15 sex shop น. ณ ห้องประชุมไพโรจน์ทรัพยานนท์ ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook