ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านชีวเภสัชศาสตร์สำหรับการฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ (โครงการย่อยที่ 3) พร้อมจัดพิธีผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันเสาร์ ที่ 14 sex shop พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook