ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

    งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2566 คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก Prof.Paul Jungnickel จาก Harrison School of Pharmacy, Auburn University, sex shop Alabama, สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Roles of Pharmacist in the Future and Curriculum Development” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย

Share on Facebook