ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563

    ดร.ศักดิ์สิทธิ์  ศรีภา คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 และจัดพิธีไหว้ สักการะบูชาพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคต "องค์บัว" เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2563 sex shop ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook