ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ

      งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ จัดกิจกรรมประชุมทางไกลกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศภายใต้กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมรัตนสิน ชั้น 2 อาคารคณะเภสัชศาสตร์ โดยมี คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง sex shop พ.ศ.2566 คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว และได้รับเกียรติจาก Professor Michael Katz จาก Pharmacy Practice and Science, University of Arizona ,สหรัฐอเมริกา ซึ่งได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “the trends of pharmacy education and training in the US” และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน และการวิจัย

Share on Facebook