ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3

    คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดโครงการบริการวิชาการ เรื่อง The North Eastern Oncology Pharmacy Symposium ครั้งที่ 3 เรื่อง “Advancing in oncology pharmacy” ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี และได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อ.ดร.ภก.ศักดิ์สิทธิ์ ศรีภา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด sex shop โดยงานประชุมวิชาการดังกล่าวได้รับความสนใจจากเภสัชกรมากกว่า 50 คน สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เภสัชกรและบุคลากรสาธารณสุขที่สนใจให้มีความพร้อมที่จะดำเนินงานด้านการในการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการประชุมสร้างเครือข่ายในการร่วมดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในภาคอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ทั้งนี้ได้รับเกีบรติจากคณะวิทยากรจาก อ.ภก.มานิตย์ แซ่เตียว คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี ,อ.ภก.ตรัย ธารพานิช คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,ภญ.ศรีวตรี ชาวสามทอง คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ,ภญ.อุดมลักษณ์ รังสิยาภรณ์รัตน์ โรงพยาบาลอุดรธานี และภญ.ภัทริยา จันทรทรัพย์ โรงพยาบาลวัฒโนสถ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการบริบาลเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคมะเร็ง

Share on Facebook