ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี

     ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม​ 2563​ คณะเภสัชศาสตร์​ มหาวิทยาลัย​อุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์​ระยะ​ 5 ปี​ (2565-2569)  โดยได้รับเกียรติจาก​รศ.ดร.ภก.จุฑามณี​ สุทธิสีสังข์​ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน​มหาวิทยาลัยมหิดล และ​ศ.พญ.จามรี​ ธีรตกุลพิศาล​ ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน​EdPEx​ sex shop จากสป.อว​ ​เป็นวิทยากรบรรยายและให้ข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว​ ซึ่งกิจกรรมนี้มุ่งเน้นการระดมสมองของบุคลากรทั้งสายวิขาการและสายสนับสนุน​ในการร่วมคิด​ ร่วมทำเพื่อให้ได้แผนแม่บทคณะสู่แผนปฏิบัติการในอีก5 ปีข้างหน้า

Share on Facebook