ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์

    คณะเภสัชศาสตร์ ได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่ ผศ.ดร.วรนันท์ รังสิมาวงศ์ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา เภสัชศาสตร์และเทคโนโลยี

sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop  sex shop Share on Facebook