ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ได้รับการรับรองห้องปฏิบัติการตามระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005

หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามระบบมาตรฐาน  ISO/IEC 17025:2005 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับร่วม จากองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (APLAC) และองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองห้องปฏิบัติการ (ILAC) โดยรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นผู้มอบใบรับรอง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

                บุคลากรในระบบคุณภาพของหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประกอบด้วย ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา (ผู้บริหารสูงสุด), ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล (ผู้จัดการคุณภาพ), อ.ทรงพร จึงมั่นคง (ผู้จัดการวิชาการ 1 ), น.ส.แวว คงศิลา (ผู้จัดการวิชาการ2 และผู้วิเคราะห์หลัก), น.ส.ทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่ (ผู้วิเคราะห์รอง), และ น.ส.เย็นฤดี ขันทะโข (เจ้าหน้าที่วิชาการ)

                (หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ขอขอบคุณ ดร.ลักษณา เจริญใจ อดีตผู้จัดการวิชาการ 1 ผู้ร่วมจัดทำระบบคุณภาพ)

Share on Facebook