ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  หน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำพัฒนาชุดทดสอบน้ำดื่ม ราคาถูก ให้ผลตรวจสอบรวดเร็ว

การศึกษาอินดิเคเตอร์ที่เหมาะสมกับชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำดื่ม น้ำแข็ง

จากการทดลอง ชุดทดสอบสามแถบสี 10 ซ้ำ ค่าที่ได้เมื่อเปรียบเทียบกับ กระดาษชุดทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาด 2 ชนิด กับบัฟเฟอร์ pH 2-10 ผลการอ่านค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) จากสีที่ปรากฏในแต่ละช่วง pH มีค่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับตัวอย่างน้ำ การอ่านค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) สีที่ปรากฏเมื่อเปรียบเทียบกับชุดทดสอบที่จำหน่ายในท้องตลาดค่าที่อ่านได้ไม่แตกต่างกัน โดยเฉพาะช่วง pH 7 ที่สามารถแยกได้ชัดเจน อีกทั้งต้นทุนในการผลิตชุดทดสอบนี้ถูกกว่าในท้องตลาด และได้วางแผนพัฒนาเพื่อผลิตเป็นชุดทดสอบใช้ในห้องปฏิบัติการที่ต้องการทราบค่า pH เบื้องต้น ตลอดจนผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป

               ผู้พัฒนาชุดทดสอบ             

นายวีระวุท  กะชา และนางสาวแวว คงศิลา      

               ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการตรวจหาเชื้อซาลโมเนลลาในน้ำดื่มโดยเทคนิคโพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น (PCR)

จากการศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการตรวจหา Salmonella spp. ในตัวอย่างน้ำดื่ม พบว่า ไพรเมอร์ที่ใช้ในการศึกษา 2 ชนิด ได้แก่ hilA และ P1-M13 มีความจำเพาะในหาตรวจหา Salmonella spp. เมื่อนำไพรเมอร์ทั้ง 2 ชนิดมาทำการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ในตัวอย่างน้ำดื่มพบว่าสามารถตรวจพบ Salmonella spp. ในตัวอย่างน้ำดื่มที่มีความเข้มข้นของเชื้อจาก 109-104 CFU/ml จึงทำการเพิ่มขั้นตอน Enrichment โดยกรองน้ำดื่มผ่านเมมเบรนขนาด 0.45 ไมครอน และนำมาเพาะเลี้ยงเพิ่มจำนวนเซลเป็นเวลา 24 ชั่วโมง หลังจากนั้น ทำการตรวจหา Salmonella spp. พบว่าสามารถตรวจหาเชื้อ Salmonella spp.  ได้จากตัวอย่างความเข้มข้น 109-100 CFU/ml ดังนั้นจึงสามารถสรุปได้ว่าจากแนวทางการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ตามที่กล่าวมาสามารถนำมาใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในการตรวจหาเชื้อ Salmonella spp. จากน้ำดื่มบริโภคได้ เนื่องจากมีข้อดี คือ ช่วยลดระยะเวลา และแรงงานในการวิเคราะห์ และยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหาแม้จะมีความเข้มข้นของเชื้อในปริมาณต่ำ

                             ผู้พัฒนาการทดสอบ                    

นางณัฐภรณ์ จันทร์จรัสจิตต์ และนางทิพย์มณฑา ฤกษ์ใหญ่     

                             ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์

Share on Facebook