ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมาคณะเภสัชศาสตร์ นำโดย ดร.กุสุมา จิตแสง ดร.บัญชา ยิ่งงาม คุณวิรัตน์ จันทร์ตรี และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๑๘ คน ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองใหญ่ สังกัด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๒๒ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่บ้านหนองโปร่งใหญ่ หมู่ที่ ๘ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีษะเกษ ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนรายวิชาเภสัชพฤกษศาสตร์

โดยโครงการนี้เป็นการจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกันของคณะที่เปิดสอนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัย ๓ คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ดำเนินงานภายใต้ “โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองโปร่งใหญ่” อันเป็นหนึ่งในโครงการย่อยของโครงการสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในพื้นที่ทุรกันดาร การจัดกิจกรรมครอบคลุมการดำเนินงานทั้งสิ้น ๓ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๗) ในปีนี้มีกำหนดการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม ๓ ครั้ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการลงศึกษาพื้นที่ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา กิจกรรมที่คณะเภสัชศาสตร์จัดขึ้นมุ่งเน้นการจัดสวนสมุนไพรในโรงเรียนโดยเลือกสมุนไพรที่มีหลักฐานการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนในด้านฤทธิ์และผลข้างเคียง สามารถใช้เป็นยารักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น และสามารถใช้ประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนได้ ร่วมกับการอนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่นไว้ให้นักเรียนและชุมชนได้ศึกษา ในครั้งนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ช่วยกันออกแบบ ปรับปรุงสวนสมุนไพร ศึกษาพรรณไม้ในโรงเรียนและชุมชน สรุปข้อมูลพร้อมแผนการจัดกิจกรรมเสนอต่อโรงเรียนและชุมชน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของครู นักเรียนในครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ ต่อไป

 

Share on Facebook