ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  โครงการอบรมเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้าน ครั้งที่ ๑

โครงการอบรมเภสัชกรชุมชนเยี่ยมบ้านครั้งที่ ๑

วันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2555 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 6 ตึก ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี

Share on Facebook