ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2554

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล  อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และนางนารี แก้ววงษา  พนักงานประจำห้องทดลอง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณเป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554 โดยเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น (ครุฑทองคำ) จาก น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

   คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความภูมิใจอย่างยิ่งที่เรามีอาจารย์ และบุคลากร ที่ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และของประเทศ

Share on Facebook