ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ออกอากาศรายการ “คนดีมีจริง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล ออกอากาศรายการ “คนดีมีจริง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2555 เวลา 15.30 น. ซึ่งเป็นรายการที่ออกอากาศทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดปี 2555 จัดทำขึ้นจากโครงการ “ข้าราชการไทย ใจสีขาว โดย ปปท (สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ) กระทรวงยุติธรรม” ภายใต้โครงการค้นหาข้าราชการต้นแบบ  โดยพิธีกร คุณหนุ่ม – คงกะพัน  แสงสุริยะ ผู้ดำเนินรายการ

รายการคนดีมีจริง เป็นรายการที่นำเสนอเรื่องราวของข้าราชการที่ดี มีความเสียสละ อุทิศชีวิต เป็นข้าราชการของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต กล้าหาญ ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน และเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ ได้ลุกขึ้นมาทำความดีเพื่อตอบแทนคุณประเทศ ไทย ภายใต้แนวคิดที่ว่า คนดียังมีตัวตนอยู่จริง สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างสมเกียรติ ในฐานะ “ข้าราชการต้นแบบ” โดยจะมีคณะกรรมการคัดสรรข้าราชการต้นแบบผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นผู้คัดเลือก ภายใต้ชื่อรายการ “คนดีมีจริง” ซึ่งเป็นรายการพิเศษที่ออกอากาศทาง ททบ. 5 ความยาว 25 นาที ทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์ตลอดปี 2555 รวมทั้งสิ้น 15 เทป จัดทำรายการโดย บริษัท ดี.ดอคดิวเมนทารี จำกัด ซึ่งผู้ดำเนินรายการ คุณหนุ่ม - คงกะพัน แสงสุริยะ  โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อร่วมค้นหา สุดยอด 10 ข้าราชการไทย ใจสีขาว จำนวน 10 คน และจะมีการประกาศผลข้าราชการไทยหัวใจสีขาวทั้ง 10 ท่าน ปลายปีนี้ พร้อมรับมอบโล่เกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

สำหรับประวัติส่วนตัวและผลงานของ ผศ.สุดารัตน์ หอมหวล เป็นอาจารย์ในกลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลับอุบลราชธานี เริ่มรับรับราชการ เมื่อ 1 เมษายน 2539 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2554                                                             ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นสายวิชาการ ระดับคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2555  ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นสายวิชาการ ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2555

มีผลงานโดยสรุปดังนี้

1. วิทยากรหลัก”โครงการเตือนภัยสุขภาพพืชและสัตว์มีพิษในชุมชน” ให้กับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ จ.อุบลราชธานี (โครงการต่อเนื่อง) ตั้งแต่ ปี 2551-2554 โดยออกให้ความรู้กับประชาชน นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการแพทย์ อสม. เพื่อลดอัตราการตาย และการเจ็บป่วยจากการได้รับพืชพิษ สัตว์พิษ เห็ดพิษต่างๆ โดยรณรงค์ในเขตจังหวัดอีสานใต้ และจังหวัดใกล้เคียง ให้ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของการได้รับพิษจากพืช สัตว์และเห็ดพิษ เพื่อให้ความรู้แนะนำ และลดอัตราการตายจากการได้รับพิษ

2. เป็นผู้นิพนธ์หนังสือเรื่อง “พืชพิษ-สัตว์พิษ” ได้รับพระราชทานรางวัลชมเชยประเภทหนังสือสารคดีสำหรับเยาวชน จากสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ ในการประกวดหนังสือดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2554 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) กระทรวงศึกษาธิการ  (หนังสือพืชพิษสัตว์พิษ จัดพิมพ์โดยบริษัทสำนักพิมพ์แม็ค ISBN 978-974-412-789-1) เพื่อให้เยาวชน หรือห้องสมุดโรงเรียน ได้มีหนังสือเสริมประสบการณ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเป็นหนังสือที่มีคุณภาพ และราคาไม่แพง เอาไว้ศึกษา เพื่อสามารถช่วยตนเอง และผู้อื่นให้พ้นภัยจากการได้รับพิษจากพืช สัตว์ และเห็ดพิษต่างๆได้                                                                                                                                                          

3. เป็นผู้จัดทำเวปไซต์ สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ (www.phargarden.com)  และเวปไซต์เครื่องยาไทยอีสาน(www.thaicrudedrug.com) ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่สมุนไพรอีสานใต้ ไม่ให้สูญหาย และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ นักศึกษาและประชาชน  โดยได้ออกพื้นที่ป่าชุมชน ป่าอนุรักษ์ต่างๆในเขตอีสานใต้ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้พืชสมุนไพรเขตอีสานใต้ และนำมาเผยแพร่แก่สาธารณชนได้สืบค้นข้อมูล คุณประโยชน์ของเครื่องยาสมุนไพร ที่พบในเขตอีสานใต้ และสมุนไพรที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านพืชสมุนไพรไทยของอีสานไว้ให้คงอยู่ ผ่านเวปไซต์ที่สามารถเข้าสืบค้นได้ฟรี

4. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ เพื่อจัดแสดงตัวอย่างพรรณไม้อนุรักษ์และหายากเขตอีสานใต้ ขึ้นภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพรไทยเขตอีสานใต้ ให้แก่ นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้

  1. เป็นผู้ริเริ่มจัดทำระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ ภายในคณะเภสัชศาสตร์ และเป็นต้นแบบให้หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้ามาศึกษา วิธีบริหารจัดการสารเคมี และของเสียอันตรายของห้องปฏิบัติการ เป็นการลดการปลดปล่อยมลภาวะหรือของเสียอันตรายออกสู่สิ่งแวดล้อม ลดปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนที่อยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยได้
  2. เป็นผู้ริเริ่มจัดทำระบบ ISO 17025:2005 ของห้องปฏิบัติการหน่วยวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยดำรงตำแหน่งผู้จัดการคุณภาพและได้รับการรับรองระบบจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อ 26 ม.ค. 2555 ส่งผลให้เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบต้นแบบที่ได้มาตรฐาน ที่ผู้ประกอบการผลิตน้ำดื่ม น้ำแข็งในเขตอีสานใต้ จะมีความเชื่อมันในระบบการวิเคราะห์คุณภาพของน้ำดื่ม น้ำแข็ง ของห้องปฏิบัติการว่าจะมีความถูกต้อง แม่นยำ เนื่องจากได้รับการรับรองระบบจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก จึงเป็นต้นแบบให้ห้องปฏิบัติการอื่นๆ ภายในและนอกมหาวิทยาลัยได้เข้ามาศึกษาระบบการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานในระดับสากล 
  3. เป็นผู้จัดตั้งโรงกรองน้ำดื่ม เพื่อให้มีน้ำดื่มสะอาดบริโภค สำหรับ นักศึกษาและบุคลากร ภายในคณะเภสัชศาสตร์
  4. เป็นผู้มีส่วนร่วมก่อตั้งหน่วยผลิตยาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ โดยดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยฯ ตั้งแต่ปี 2552 – 2554 เพื่อผลิตยาสมุนไพรที่มีราคาไม่แพง ให้ประชาชน โรงพยาบาล ในเขตอีสาน ได้เข้าถึงยาเพื่อใช้รักษาตนเองได้มากขึ้น
  5. เป็นผู้ริเริ่มจัดทำสวนสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้บริเวณรอบคณะ เภสัชศาสตร์ ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้สมุนไพรเขตอีสานใต้ แก่นักศึกษาในรายวิชาพืชสมุนไพร และประชาชนทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้


ผศ.ดร. เภสัชกรหญิง สุดารัตน์  หอมหวล เป็นผู้ที่ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งด้านความมีระเบียบวินัย และการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี มีความเสียสละเวลาเพื่องานส่วนรวม ด้วยความเต็มใจ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรยกย่อง

Share on Facebook