ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปี 2555

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล

ประจำปี 2555

ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย คณะเภสัชศาสตร์

 

มูลนิธิเภสัชกรอุบลและชมรมเภสัชกรอุบลราชธานี เดินทางมาทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดป่าบ้านป่าโมง ต.ป่าโมง อ.เดชอุดม  จ.อุบลราชธานี
และมอบทุนการศึกษา จำนวน  12 ทุน  รวมเป็นเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)  ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย

 

Share on Facebook