ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่

วันที่ 24 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย  คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook