ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้จัดประชุมโครงการบริการวิชาการ เรื่อง "การประชุมวิชาการเครือข่ายเภสัชกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" ในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้เพิ่มพูนความรู้ ด้านความก้าวหน้าทางวิชาการทางเภสัชกรรมแก่เภสัชกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น

Share on Facebook