ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเภสัชกรอุบล ปี 2554

เมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2554 มูลนิธิเภสัชกรอุบล ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์  ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จำนวน 10 ทุน เป็นเงิน 136,000 บาท และเครือข่ายเภสัชกรโรงพยาบาลชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี มอบทุนการศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท รวมเป็นเงินทุนทั้งสิ้น 148,000 บาท   ในโอกาสนี้ อธิการบดี คณบดี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับทุน ร่วมให้การต้อนรับ
 สรุปผลการคัดเลือกผู้รับทุนมูลนิธิเภสัชกรอุบล ประจำปีการศึกษา 2554

                        -ทุนต่อเนื่อง 3 ปี จำนวน 2 ทุน ทุนละ 20,000 บาท

                        นางสาวจิดาภา เงินกระโทก ชั้นปีที่ 2
                        นางสาวปดิรดา ศรเสียน ชั้นปีที่ 3

                        -ทุนทั่วไป จำนวน  8  ทุน ทุนละ 12,000 บาท

                        นายรัฐพล ผิวจันทร์ ชั้นปีที่ 2
                        นางสาวลัทธิพร บุญมานัส ชั้นปีที่ 4
                        นางสาวธนพรรณ ชุมจันทร์ ชั้นปีที่ 4
                        นางสาวทายวัลย์ บุราณสาร ชั้นปีที่ 4
                        นางสาวจริยา ไชยบันดิษฐ์ ชั้นปีที่ 4
                        นายอิทธิชัย รัตนาตรานุรักษ์ ชั้นปีที่ 5
                        นางสาวจันทิมา ปันนาผล ชั้นปีที่ 5
                        นายทวีศักดิ์ มาหาญ ชั้นปีที่ 5

-ทุนชมรมเภสัชกรอุบล

นางสาวจุฑารัตน์      บุระสิทธิ์
-ทุนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์  ทุน 12,000 บาท

 
นายฤทธิเดช    เกตตากแดด

Share on Facebook