ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2555 คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยซึ่งประกอบด้วย ผศ.ดร.อัญชลี ตัตตะวะศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประธานคณะกรรมการฯ ผศ.ดร.ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล ผศ.ดร.นลิน เพียรทอง ดร.สมศรี ชัยวณิชยา อ.กุลธารา มหาดิลกรัตน์ อ.ศิริสุดา แสนอิว และนายรัฐพล แม่นธนู (เลขาฯ) ซึ่งในปีการศึกษา 2554 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้พิจารณาผลการดำเนินงานจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์นักศึกษา ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ผู้ใช้บัณฑิต และศิษย์เก่า  ซึ่งมีผลการประเมินฯ ดังนี้

ทั้งนี้คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานของคณะต่อไป

Share on Facebook