ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุล

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วม บริษัทกิบไทย จำกัดประเทศไทยจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการทางชีววิทยาโมเลกุล

 

 

Share on Facebook