ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขศึกษาดูงานด้านงานวิชาการกับสารสนเทศ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2555  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ศึกษาดูงานด้านงานวิชาการกับสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook