ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เภสัชสนเทศกับความปลอดภัยผู้ป่วย

การประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เภสัชสนเทศกับความปลอดภัยผู้ป่วย 19-20 กรกฎาคม 2555

ณ ห้องประชุมศรีพานิชกุลชัย อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook