ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลฯ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีโอกาสต้อนรับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ ผศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.เหมวรรณ เหมะนัค คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อรับทราบการดำเนินงาน บริหารจัดการการศึกษาของคณะ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ซึ่งจะได้รวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการประเมินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป ในวันที่ 24 สิงหาคม 2555

Share on Facebook