ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  ประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555 ที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการจัดงานประชุมชี้แจงการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยโดย ผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

Share on Facebook