ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นศ.ภ. ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชภัณฑ์ และคณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีฯ ดูงานโรงงานอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง

ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2555 คณาจารย์กลุ่มวิชาเภสัชเคมีและเทคโนโลยีเภสัชกรรม และนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 5 สาขาเภสัชภัณฑ์ รวม 29 คน ได้เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการผลิต การควบคุมและประกันคุณภาพ ยาแผนปัจจุบัน และสมุนไพร ตลอดจนดูงานด้านระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ให้มีความพร้อมที่จะทำงานภายหลังจบ บริษัทชั้นนำที่ให้ความอนุเคราะห์เข้าเยี่ยมชมโรงงานได้แก่ บริษัทนีโอคอสเม็ด จำกัด, บริษัทไบโอแลบจำกัด, สถาบันวัคซีน สภากาชาดไทย, และโรงพยาบาลอภัยภูเบศวร์

Share on Facebook