ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


  นศ.ภ. ชั้นปีที่ 3 นำเสนอผลงาน Integrated Pharmaceutical Seminar ท้าทายว่าที่เภสัชกรในอนาคต

กิจกรรมการนำเสนอผลงานการบูรณาการความรู้ ความคิดสร้างสรรค์เพื่อตอบโจทย์ของสังคม โดยนักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ใน "โครงการ Integrated Pharmaceutical Seminar ท้าทายว่าที่เภสัชกร ในอนาคต" วันที่ 5 กันยายน 2555 ณ ห้อง PH 306 อาคาร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โครงการ Integrated Pharmaceutical Seminar มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ีมีโอกาสประมวลความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการตอบคำถามที่เป็นประเด็นทางสังคม และ/หรือสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาคุ้นเคยกับแนวทางการเรียนในชั้นปีที่สูงขึ้นที่ต้องใช้วิธีการคิดวิเคราะห์ นำความรู้พื้นฐานที่เรียนมานำมาใช้ในการแก้ปัญหาด้านยาสำหรับผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป   
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2555 ได้จัดทำสื่อวีดีทัศน์ ใน หัวข้อกลุ่มความรู้เรื่องเพศศึกษา  ความสวยความงามกับสุขภาพ และ บทบาทวิชาชีพเพื่อสังคม จำนวน 7 เรื่อง ดังนี้
1. ยาทำแท้ง…Featuring แล้วจึงล้อมคอก
2. ยาคุมฉุกเฉิน…Featuring แล้วจึงล้อมคอก
3. สวยอย่างฉลาด (ผิวขาวเว่อร์..ขาววิ้งค์…ด้วยอะไรดี)
4. ยาลดน้ำหนัก..อยากผอม…ยอมตาย
5. เสริมอึ๋ม…จริงหรา….
6. ซูโดเอฟิดรีน…ขบวนการยาบ้าและบทบาทเภสัชกร
7. Generic name for all (ชื่อยาสามัญเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน)
กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในรายวิชา
1504 320 รูปแบบยาเตรียม 1 (Pharmaceutical Dosage Forms I)
1505 301 สัมมนาทางเภสัชวิทยา 1 (Seminar in Pharmacology I)
1506 422 ชีวเภสัชการและเภสัชจลนศาสตร์ (Biopharmaceutics and pharmacokinetics)
ผู้สนใจชมสื่อวีดิทัศน์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดต่อ ที่ เครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ (คภ.ส.ส.ส.) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 045-353609

Share on Facebook